pedicurepraktijkbollenstreek

PEDICUREPRAKTIJK

BOLLENSTREEK

Voor kwaliteitszorg het juiste adres

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen pedicurepraktijk Bollenstreek en een cliënt waarop pedicurepraktijk Bollenstreek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
 
2. Inspanningen pedicurepraktijk Bollenstreek
Pedicurepraktijk Bollenstreek zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicurepraktijk Bollenstreek zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan pedicurepraktijk Bollenstreek melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag pedicurepraktijk Bollenstreek het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag pedicurepraktijk Bollenstreek de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Pedicurepraktijk Bollenstreek moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 
4. Betaling
Pedicurepraktijk Bollenstreek vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicurepraktijk Bollenstreek vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.